Centrum Bukowska

Aktualności

21 lutego 2018

Spotkanie Koalicji Antysmogowej dla Poznania

W dniu 24 lutego o godz. 16.00 W lokalu co-workingowym przy ul. Grobla 7 w Poznaniu odbędzie się podpisanie aktu założycielskiego Koalicji Antysmogowej dla Poznania przez sygnatariuszy-inicjatorów, do których można dołączyć.  Koalicja ma charakter otwarty i zawsze będzie do niej można przystąpić (jak i wystąpić). 

Poznań na tle innych krajowych metropolii  (poza może nadmorskim Szczecinem) wypada bardzo blado jeśli chodzi o radzenie sobie ze smogiem. Władze Miasta i regionu podejmują dalece niewystarczające działania, część to działania pozorowane (praktyczne i legislacyjne) a obywatelskie ruchy są zbyt pasywne w tej materii.

Powstająca koalicja chce ten stan zmienić, być obecna wszędzie tam, gdzie będzie się dyskutować i podejmować decyzje o walce ze smogiem. Nie rozpoczynamy określonej terminem kampanii ale zamierzamy prowadzić permanentne działania obliczone na lata. Wszelkimi sposobami – legislacyjnymi, proceduralnymi, prawnymi, organizacyjnymi, technicznymi, edukacyjnymi, medialnymi - zamierzamy przyczyniać się do minimalizowania smogu j jego oddziaływania na mieszkańców.

 

Ograniczanie smogu to długa droga. Mamy nadzieję, że nasze działania spotkają się z akceptacją i wsparciem wielu organizacji, które deklarują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, środowiska przyrodniczego, czystego powietrza i zdrowia obywateli Polski. Poparcia choćby tylko deklaratywnego (to też znaczy bardzo wiele), bo w jednoczeniu się wokół wspólnego celu niezależnych organizacji tkwi nasza siła, zwłaszcza teraz, w okresie przedwyborczym.

 

Bycie sygnatariuszem Koalicji Antysmogowej dla Poznania (KAP) jest wyrazem solidaryzowania się z ideą walki ze smogiem, a każdy sygnatariusz działa na rzecz celów i idei KAP w miarę swoich możliwości. Ważnym jest by choćby upowszechniać informacje o KAP i jej celu. Większe działania podejmą ci, którzy są w stanie – obok swoich rozlicznych obowiązków i zobowiązań – podjąć się dodatkowych zmagań.
Sygnatariusze KAP zawsze mają prawo występować i wypowiadać się we własnym imieniu, ewentualnie wspierając się udziałem w koalicji. Sygnatariusze - jeśli będą mieli taką wolę - mogą działać na rozliczne sposoby, informować i zapraszać innych sygnatariuszy do swoich działań, a także otrzymywać propozycje spotkań z władzami i instytucjami organizowanymi przez inne organizacje i zespoły działania.

  

 Po burzy mózgów - na pierwszych zebraniach roboczych inicjatorów KAP - widzimy potrzebę działań w zakresie: lobbing u radnych miejskich, wojewódzkich, ościennych gmin, u władz samorządowych wszystkich szczebli, w departamencie środowiska i departamencie zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, zabieranie głosu na sesjach rady miasta, sejmiku wojewódzkiego, posiedzeniach komisji ochrony środowiska rad, docierania do wójtów i burmistrzów, komendantów straży miejskich, , urzędników miejskich/gminnych i z agencji zajmujących się monitoringiem i kontrolą środowiska. Uwzględniamy też manifestowanie - w tym czynne (happeningi) przed urzędami oraz innych w miejscach publicznych.  Z pomocą Think Tanku chcemy proponować lokalne rozwiązania zmniejszające smog i precyzujących siatkę monitoringu jakości powietrza. Kuratoriom oświaty chcemy zwracać uwagę na olbrzymi problem lokalizacji miejsc przebywania dzieci szkolnych (narażenia na smog) oraz ich wychodzenie na „świeże” powietrze w okresach wysokiego smogu. Planujemy podjąć rozmowy z urbanistami miejskimi (inteligentna planistyka) oraz poznańskim Zespołem Studiów Metropolitalnych. W sprawach informacyjno-edukacyjnych z wielkopolskimi szpitalami, kurią, stowarzyszeniami lokatorów, uczelniami, radami osiedli.

Bezsprzecznie największe nadzieje wiążemy z władzami miasta i regionu, które po długim okresie ignorowania problemu smogu i nie rozumienia skali zagrożeń dla człowieka i środowiska skłonne są do rozmów z mieszkańcami i działań antysmogowych.